Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Privacy statement

Uitvaartzorg Salland vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacy statement: dit Privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Uitvaartzorg Salland, e-mailadres: info@uitvaartzorgsalland.nl
d. Website: de website onder www.uitvaartzorgsalland.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Uitvaartzorg Salland de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door Uitvaartzorg Salland worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Uitvaartzorg Salland.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Uitvaartzorg Salland verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Uitvaartzorg Salland heeft doorgegeven.

2.2. Uitvaartzorg Salland gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Uitvaartzorg Salland heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Uitvaartzorg Salland de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Uitvaartzorg Salland die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij contact opnemen met Uitvaartzorg Salland.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Uitvaartzorg Salland expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Uitvaartzorg Salland. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Uitvaartzorg Salland verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Uitvaartzorg Salland zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet zonder toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Uitvaartzorg Salland voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of

4.1.2. Uitvaartzorg Salland op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Uitvaartzorg Salland is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker contact opnemen:

Uitvaartzorg Salland
Kruiwiel 1
7773 NL Hardenberg
info@uitvaartzorgsalland.nl

6.3. Uitvaartzorg Salland zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Uitvaartzorg Salland de gebruiker over deze kosten informeren.

6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.

7. Bewaartermijn

7.1. Uitvaartzorg Salland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Uitvaartzorg Salland op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7.1.1. Alle gegevens die zijn verzameld voor de uitvoer van een uitvaart zullen 5 jaar na dagtekening van de factuur worden bewaard.

7.1.2. Uitgebrachte offertes zullen tot 1 jaar na dagtekening worden opgeslagen, tenzij anders overeengekomen.

8. Beveiliging

8.1. Uitvaartzorg Salland heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Uitvaartzorg Salland behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Uitvaartzorg Salland adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy statement is bijgewerkt op 12 februari 2019.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Uitvaartzorg Salland gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Uitvaartzorg Salland heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Uitvaartzorg Salland deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.